Tags : Mahidol University

News

ม.มหิดล ปรับโฉมศูนย์เครื่องมือกลาง MU-FRF รองรับงานวิจัยระดับโลก

การก้าวสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลก (World Class University) ไม่ได้วัดแต่เพียงการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทว่าครอบคลุมไปถึงการนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ด้วย 
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยให้เป็นยุทธศาสตร์แรก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมี Frontier Research ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีจุดแข็งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คอยผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งการที่จะผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการจัดหาเครื่องมือ-อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และเชื่อถือได้ จึงได้มีการปรับโฉมศูนย์เครื่องมือกลางที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  และยกระดับเป็น Mahidol University Frontier Research Facility (MU-FRF) 
 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า MU-FRF เกิดขึ้นจากแนวคิดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มุ่งผลวิจัยที่เป็นเลิศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ 3 Health & Wellness เพื่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะผลักดันงานวิจัยสู่ระดับโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว 
 การวิจัยจะก้าวหน้า สำเร็จตามเป้าหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำปลอดภัย จำเป็นต้องมีเทคโนโลยี หรือเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมเป็นพื้นฐาน ซึ่งหน้าที่ของ MU-FRF ก็คือ การส่งมอบเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยที่เป็นพื้นฐานของ SDGsโดยในอนาคตอันใกล้จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีการออกแบบเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการในเชิงรุก โดยทันทีที่นักวิจัยได้รับอนุมัติทุนวิจัยจะสามารถเลือกจองใช้เครื่องมือผ่านระบบได้เลย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถทำวิจัยได้ด้วยมาตรฐานเดียวกัน ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ 
 “เครื่องมือขั้นสูงของมหาวิทยาลัยมีความแม่นยำ และมีความละเอียดสูงมากต่างจากเครื่องมือทั่วไป ซึ่งเครื่องมือยิ่งมีเทคโนโลยีสูง ก็ยิ่งมีราคาสูงตามไปด้วย หากใช้วิจัยได้เฉพาะโครงการเดียวจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งนอกจากแนวคิดด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้ว ต่อไป MU-FRF จะมุ่งมั่นเป็นศูนย์ให้บริการเครื่องมือขั้นสูงในระดับโลก เพื่อการวิจัยที่เป็นเลิศของประเทศในอนาคต” ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์  กล่าวทิ้งท้าย 
 สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210 Mahidol UniversityRead More

Technology

The Pilgreens will connect Bangkok to Toulouse with an electric

Karen Koulakian and Ludwig Merz, double degree students at the College of Management of Mahidol University (Double degree with IAE Toulouse, France), have decided to take up an insane yet audacious and thoughtful challenge: driving back to France with an electric Tuk Tuk! Rémy Fernandes-Dandré, their friend currently working in Paris, will join this unique […]Read More

Technology

Dengue vaccine results from Thailand trial expected by September

The efficacy of the first dengue fever vaccine is expected to be known by September when results of tests on thousands of Thai children will be revealed, the pharmaceutical firm Sanofi Pasteur said Thursday. Sanofi Pasteur has been collaborating with Thailand’s Ministry of Health and Mahidol University in conducting dengue vaccine research and trials for […]Read More

Technology

BIOTEC researchers develop viral resistant antibiotics for commercial use

BANGKOK, 10 February 2012 (NNT) – Researchers from the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology of Thailand (BIOTEC) have successfully developed ‘Ascochlorin’, which is viral resistant, from fungi found 8 years ago in a national park. According to BIOTEC Director Dr. Kanyawim Kirtikara, a team of scientists from BIOTEC and the Faculty of Science, […]Read More

News

World’s first dengue vaccine shows promising results in Thailand

Preliminary results of clinical trials of a vaccine for haemorrhagic dengue fever in 4,000 children in Thailand have shown promising results, a Mahidol University researcher revealed yesterday. The study was started in 2009 by a team from Mahidol University, Ratchaburi Hospital and the Public Health Ministry’s Disease Control Department. The team is carrying out an […]Read More